candidate.card.title

candidate.card.description

Eindejaarspremies 2023

14/12/2023 | FR / NL

In verschillende sectoren krijg je op het einde van het jaar een eindejaarspremie. Dit is het resultaat van syndicale strijd. Soms spreken mensen ook wel over een "dertiende maand".

Een eindejaarspremie is een extraatje maar geen cadeau. Dit wordt beschouwd als loon en zowel jij als je werkgever betalen hier belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op.

Het bedrag van je eindejaarspremie verschilt naargelang je sector en arbeidsregime.

We geven je alvast de belangrijkste info mee in onderstaande tabel.

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info. Je kan ook altijd terecht bij je lokale afdeling.

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan. 

Eindejaarspremies - Handel

Paritair comitéBetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 201 - Zelfstandige kleinhandel

Ten laatste tussen 15/12/23 en 31/12/23

Niet van toepassing:

 • Op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • Op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samengenomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • In dienst zijn op 31/12
   

100% van het maandelijks loon. Dat wil zeggen: de som van vast loon, loon voor overwerk, overuren, eventuele werkgebonden premies (bv. koudepremie) en loontoeslagen voor bepaalde werkuren, gewaarborgd loon bij ziekte en alle andere gebruikelijke periodieke onderdelen, gedeeld door 12

 • Bij vast loon = berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar
 • Voor filiaalhouders of bedienden met commissie betaald = maandgemiddelde van vast + veranderlijk brutoloon
Pc 202 - Bedienden kleinhandel voedingswarenUitbetaling vóór kerstdag. De eindejaarspremie kan binnen de onderneming worden omgezet in andere gelijkwaardige voordelen via een bedrijfs-cao 
 • Minimumanciënniteit: 3 maanden, al dan niet opeenvolgend, op 31/12
 • In dienst zijn op 31/12
 • Ook toegekend aan bedienden die op 31/12 in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn op voorwaarde dat ze tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd 

Kerstpremie

 • administratief en verkooppersoneel: bruto maandloon van december,
 • filiaalhouders: gemiddelde van de maandlonen waarop vakantiegeld wordt berekend begrensd tot € 1.487,36

Aanvullende kerstpremie

 • € 148,73 bruto voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding tot hun prestaties).
Pc 202.01 - Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Ten laatste tussen 15/12/23 en 31/12/23

Niet van toepassing :

 • op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • In dienst zijn op 31/12
   

100% van het maandelijks loon. Dat wil zeggen: de som van vast loon, loon voor overwerk, overuren, eventuele werkgebonden premies (bv. koudepremie) en loontoeslagen voor bepaalde werkuren, gewaarborgd loon bij ziekte en alle andere gebruikelijke periodieke onderdelen, gedeeld door 12

 • Bij vast loon = berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar
 • Voor filiaalhouders of bedienden met commissie betaald = maandgemiddelde van vast + veranderlijk brutoloon
Pc 311 - Grote kleinhandelszakenIn de loop van december tenzij andere overeenkomst of gebruik. Voordeligere bepalingen kunnen, op het niveau van de onderneming overeengekomen, worden verleend. 
Er is geen cumul mogelijk met een door de onderneming verleend minstens gelijkwaardig voordeel, conventionele premie of vrijgevigheid
 • Minimumanciënniteit: ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst zijn
 • Verbonden met een arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar + functie uitoefenen uit functieclassificatie
 • Geen recht bij vrijwillig verlaten onderneming (vertrek voor pensioen/brugpensioen worden niet als vrijwillig beschouwd) of bij ontslag om dringende reden

Wie een geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon heeft, ontvangt een eindejaarspremie voor zover het jaarlijks loon (dubbel vakantiegeld niet inbegrepen), voor 1.872 uren effectieve of gelijkgestelde prestaties cf. reglementering van de jaarlijkse vakantie (pro rata voor gedeeltelijk werk), het minimum jaarloon niet met 30% overschrijdt.

Voltijds en contract van onbepaalde duur:

 • 12 maanden dienstprestaties: loon december
 • < 12 maanden dienstprestaties: pro rata dienstperiode

Deeltijds: maandelijks gemiddelde over de dienstperiode

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/duidelijk omschreven werk: gemiddelde jaarlijkse prestatie indien minstens 3 maanden tewerkgesteld in de loop van het verlopen jaar

Pc 312 - WarenhuizenUitbetaling in december
 • Minimumanciënniteit: drie maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgend)
 • Einde december in dienst zijn of zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid volgens de wetgeving jaarlijkse vakantie, tijdskrediet of thematische verloven (palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof)

Kerstpremie

 • Minimum 1 jaar anciënniteit: contractuele loon maand november verhoogd met (maandgemiddelde late uren, bijkomende uren, overuren voorbije 12 maanden x uurloon maand november)
 • Minder dan 1 jaar anciënniteit: dezelfde berekeningsbasis maar naar rata van het aantal in het jaar gepresteerde maanden toegepast

Voor wie de contractuele arbeidstijd in de loop van het jaar gewijzigd werd: berekening op basis van maandelijks gemiddelde van de gepresteerde en/of gelijkgestelde uren in de loop van de 12 voorafgaande maanden

Eindejaarspremies - Financiën 

Paritair comitéBetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 216 - Notarisbedienden
 • Ten laatste op 20 december.
 • Of ten laatste de dag van vertrek.
   

Het hele kalenderjaar contractueel verbonden zijn aan een notariskantoor.

 • Het bedrag van de volledige premie wordt verminderd met het aantal dagen waarvoor je geen loon ontvangen hebt. 
 • De volledige premie X (250 - aantal dagen loonverlies) / 250
 • Voor dagen zwangerschap, arbeidsongeval en de eerste 6 maanden ziekte of ongeval wordt de premie niet verminderd. 
 • Indien er uitkeringen werden betaald in de loop van het jaar mogen deze van de eindejaarspremie worden afgetrokken. 
 • Onder uitkeringen wordt niet verstaan: de 12 maanden loon, het dubbel vakantiegeld, de bijdrage in de vervoerskosten en het loon voor buitengewone arbeidsprestaties.
 • Bij uitdiensttreding wordt de premie berekend op het brutoloon van de maand van vertrek.
Het brutoloon van de maand december
Pc 307 - MakelarijOp 31 december
 • Op 31 december minstens 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben.
 • Op 31 december door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden zijn.
   

Het maandloon op 31 december.

Werknemers met volledig variabel loon:

Het maandgemiddelde van de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van het barema van het uitvoerend personeel, ongeacht de ervaring van de werknemer.
 

Werknemers met gedeeltelijk variabel loon en voor wie het vaste gedeelte lager ligt dan het bedrag van categorie 4:

Het maandgemiddelde van het vaste en het variabele loon tijdens de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van het barema van het uitvoerend personeel, ongeacht de ervaring van de werknemer.

Pc 310 - BankenWordt bepaald door de onderneming
 • Meer dan 6 maand in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur van meer dan een jaar;
 • Effectieve prestaties hebben geleverd in het refertejaar
 • Vaste brutobezoldiging van de maand waarvoor de eindejaarspremie wordt uitbetaald;
 • Pro rata volgens de gepresteerde arbeidsdagen
   
Pc 325 - Openbare kredietinstellingen
 • Er bestaat geen sectorale verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie. 
 • De verschillende openbare kredietinstellingen bepalen in een eigen regeling de betaling van de premie. 
 • Een sectorale cao legt wel een paar richtlijnen omtrent gelijkstellingen vast. 
  
Pc 341 - Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Tenzij er andere bepalingen zijn overeengekomen op ondernemingsvlak:

 • ofwel bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen; 
 • ofwel in de maand december.
 • Een arbeidsovereenkomst hebben op het ogenblik van de betaling van de premie.
 • Ten minste 6 maanden anciënniteit hebben op het ogenblik van de betaling.
 • In dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar.

Een volledig maandloon voor wie in dienst is getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en wie een effectieve aanwezigheid heeft van ten minste zes maanden, verhoudt de premie zich tot het aantal maanden effectieve prestatie.

Werknemers met volledig variabel loon:

 • Het maandgemiddelde van de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van de schaal.

Werknemers met gedeeltelijk variabele wedde:

 • Het maandgemiddelde van de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van de schaal. Indien het vast gedeelte hoger is dan het hoogste bedrag van de 4de categorie dan wordt de premie beperkt tot het vaste gedeelte.

Eindejaarspremies - Industrie

Paritair comitéBetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 130.01 - Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijfUitbetaling op 15 december, of op de kortst bij deze datum gelegen werkdagJe hebt een arbeidsovereenkomst en je hebt gewerkt gedurende heel het lopende dienstjaarWerkelijk weekloon x 173/40
Pc 130.02 - DagbladenUitbetaling in de loop van december. Alle gunstigere bepalingen blijven van toepassing
 • Ten minste 3 maanden anciënniteit
 • In dienst zijn op 30/11

Bedrag op basis van werkelijk loon verdiend op 30 november of, indien van toepassing, op het moment van vertrek: 

 • 156 uren (36u-week)
 • 151,67 uren (35u-week)
Pc 207 - scheikundige nijverheid
 • bedienden: vóór 25/12
 • handelsvertegenwoordigers: ten laatste in januari

De bepalingen van de onderneming die voordeliger zijn, blijven behouden

 • Ten minste 6 maanden anciënniteit op 31/12
 • Een arbeidsovereenkomst hebben op het moment van betaling

Bedienden: 100% van het basisloon van december 

Handelsvertegenwoordigers: 100% van begrensd bruto maandwedde van € 2.239 (vast loon + eventuele gemiddelde commissielonen) 

Pc 211 - Petroleumnijverheid en handelNiet bepaald in de cao maar in het algemeen eind decemberro rata van het aantal gepresteerde maanden tijdens het kalenderjaar13de of 14de maand naargelang van de minimumbarema’s
Pc 220 - Voedingsnijverheid

Uitbetaling voor 25/12 van het lopende jaar voor bedienden in dienst op 1/12.

Niet van toepassing: 

 • op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
Minimum 1 maand anciënniteit hebben in het bedrijf Bruto maandwedde van december + gemiddelde van de veranderlijke bezoldigingen van het lopende kalenderjaar (rechtstreeks verbonden aan de door de bediende verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor sociale zekerheid worden gedaan) + de voordelen in natura die aan de inhoudingen voor sociale zekerheid onderworpen zijn.
Pc 224 - Non-ferro metalen 

Uitbetaling in de maand december (tenzij anders bepaald op ondernemingsvlak)

Men kan premie ook omzetten in vrije dagen (mits individuele toestemming van de bediende). De modaliteiten moeten worden vastgelegd in een bedrijfs-cao ondertekend door alle vakorganisaties.

Voordeligere regelingen op bedrijfsniveau en ook de bestaande toekenningsvoorwaarden inzake betaaldatum, aanwezigheid, anciënniteit en gelijkstelling van afwezigheden blijven behouden.

Minimumanciënniteit: onderbroken anciënniteit van min. 6 maanden (in een periode van 12 maanden vanaf begin tewerkstelling)

Verbonden met arbeidsovereenkomt op ogenblik van uitbetaling

In dienst ten laatste op de 1ste dag van het werkjaar

Je maandloon

Eindejaarspremies - Social Profit

Paritair comitéBetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 152

De eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. Werknemers die om dringende redenen ontslagen werden hebben geen recht op een eindejaarspremie.

Dit betekent dat elke maand die je hebt gepresteerd, inclusief de gelijkgestelde dagen, recht geeft op 1/12de van de premie. Als je contract aanvat voor de 16de van een maand, of eindigt na de 15de van een maand, telt deze maand mee voor je eindejaarspremie. 

Werkte je als zonale busbegeleider? Dan bedraagt je eindejaarspremie 2,5x je bruto weekloon in december, aangevuld met 301,24 euro als je het voorbije kalenderjaar 10 maanden voltijds werkte.

Werknemers die geen recht hebben op een volledige eindejaarspremie, doordat ze geen 12 maanden hebben gewerkt of de instelling verlaten hebben in de referteperiode, hebben recht op een eindejaarspremie in verhouding

Je eindejaarspremie bedraagt 3x je bruto weekloon in december vermenigvuldigd met het aantal maanden dat je hebt gewerkt binnen de referteperiode 1 januari 2023-31 december 2023. 
Pc 225Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. 

Indien je binnen de referteperiode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023 voltijds hebt gewerkt, inclusief gelijkgestelde dagen, heb je recht op een volledige eindejaarspremie. Als dat niet het geval is, geeft iedere gepresteerde (of gelijkgestelde) maand recht op 1/12de van de eindejaarspremie. Als je arbeidsprestatie aanvat voor de 16de van een maand, of eindigde na de 15de van een maand, telt deze maand mee bij de berekening van je eindejaarspremie. Werknemers die geen recht hebben op een volledige eindejaarspremie, hebben recht op een eindejaarspremie in verhouding. 

Voor de administratieve medewerkers (m.u.v. het personeel van de hogescholen), de begeleiders en de opvoeders in internaten is het bedrag van de eindejaarspremie gelijk aan het loon van december. Voor de rest van het personeel bedraagt de eindejaarspremie 58,14% van het maandloon van december. 

Pc 304Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. 

De referteperiode verschilt naargelang je tewerkstelling:

 • Indien je minder dan 4 maand tewerkgesteld was, is de referteperiode het voorbije seizoen (1 juli tot en met 30 juni). 
 • Indien je 4 maanden of langer tewerkgesteld was, is de referteperiode het lopende kalenderjaar. Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten waarvan de totale gezamenlijke duur 4 maanden of meer bedraagt, vallen hier ook onder.

Sinds vorig jaar werd je eindejaarspremie met 50 euro bruto verhoogd, zodat je minimaal recht hebt op 1625 euro bruto bij voltijdse tewerkstelling. Bij onvolledige of deeltijdse tewerkstelling, wordt dit bedrag pro rata berekend. Indien je door de verhoging van je eindejaarspremie op een bedrag komt dat meer bedraagt dan een volledige dertiende maand, kan je werkgever je eindejaarspremie beperken tot het bedrag van een volledige dertiende maand.

Pc 318

Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. Als je voor december uit dienst treedt, wordt je premie uitbetaald samen met je eindafrekening. Enkel personeel met 3 maanden anciënniteit op het moment van de uitbetaling heeft recht op een premie.

De referteperiode is de periode waarnaar gekeken wordt om te zien hoeveel je eindejaarspremie effectief zal bedragen. Wanneer je een volledige referteperiode hebt gewerkt (inclusief gelijkgestelde periodes), heb je recht op het volledige bedrag van je eindejaarspremie. Voor deeltijdsen wordt dit bedrag in verhouding bepaald.

Voor personeel uit de gezinszorg loopt de referteperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023. Elke maand geeft recht op 1/12de van het bedrag van je premie.

De referteperiode voor dienstencheque-werknemers loopt van 1 januari 2023 tot 30 november 2023. Elke gewerkte maand geeft recht op 1/11de van de premie.

Wanneer je ten laatste de 15de van de maand in dienst bent getreden, of ten vroegste de 15de van de maand uit dienst bent getreden, telt deze maand mee als een volledige maand.

Werknemers in de gezinszorg hebben recht op een volledige dertiende maand. Hiervoor wordt gekeken naar het loon dat je in oktober verdiende.

Voor dienstencheque-werknemers wordt het bedrag van de eindejaarspremie anders berekend. Zij hebben recht op een vast geïndexeerd gedeelte van 416,40 euro, een vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 euro en een variabel gedeelte dat 2,5% van het brutojaarloon bedraagt.

Pc 319.01

Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. Als je voor december uit dienst treedt, wordt je premie uitbetaald samen met je eindafrekening.

De referteperiode is de periode waarnaar gekeken wordt om te kijken hoeveel je eindejaarspremie effectief zal bedragen. Wanneer je een volledige referteperiode hebt gewerkt (inclusief gelijkgestelde periodes), heb je recht op het volledige bedrag van je eindejaarspremie. Voor deeltijdsen wordt dit bedrag in verhouding bepaald. 

In jouw sector loopt de referteperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023. Elke maand geeft recht op 1/12de van het bedrag van je premie.

Wanneer je ten laatste de 15de van de maand in dienst bent getreden, of ten vroegste de 15de van de maand uit dienst bent getreden, telt deze maand mee als een volledige maand.

Werknemers uit de sector van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen hebben recht op een volledige dertiende maand. Hiervoor wordt gekeken naar je brutomaandloon van oktober, inclusief haard- en standplaatstoelagen
Pc 329.01 

Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. Als je voor december uit dienst treedt, wordt je premie uitbetaald samen met je eindafrekening. 

De referteperiode is de periode waarnaar gekeken wordt om te kijken hoeveel je eindejaarspremie effectief zal bedragen. 

Wanneer je een volledige referteperiode hebt gewerkt (inclusief gelijkgestelde periodes), heb je recht op het volledige bedrag van je eindejaarspremie. Voor deeltijdsen en anderen die geen volledige referteperiode hebben gewerkt wordt dit bedrag in verhouding bepaald. In jouw sector loopt de referteperiode van 1 januari 2023 tot 30 september 2023. 

 • Werk je in de lokale diensteneconomie (doelgroep-werknemers), samenlevingsopbouw of  integratie-centra? Dan heb je recht op een volwaardige eindejaarspremie, in de volksmond de dertiende maand. Het bedrag van je eindejaarspremie komt overeen met je brutoloon van de maand oktober (incl. haard- of standplaatstoelage). Geen zorgen als je in oktober geen normaal loon hebt ontvangen; in dat geval zal je werkgever uitgaan van het fictief loon dat je ontvangen zou hebben. Let op: op premies wordt meer bedrijfsvoorheffing ingehouden dan op je gewoon loon, dus je volwaardige dertiende maand netto zal minder bedragen dan je netto maandloon. 
  • Werk je in het sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, inburgering, lokale diensteneconomie, armoedebestrijding, beroeps-opleiding OF milieu- en natuurwerk? Dan heb je recht op een premie bestaande uit een vast geïndexeerd gedeelte (625,15 euro) en een procentueel gedeelte (5,76% van je bruto-jaarloon).
Pc 331 - GID

Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. Als je voor december uit dienst treedt, wordt je premie uitbetaald samen met je eindafrekening. 

De referteperiode is de periode waarnaar gekeken wordt om te kijken hoeveel je eindejaarspremie effectief zal bedragen. Wanneer je een volledige referteperiode hebt gewerkt (inclusief gelijkgestelde periodes), heb je recht op het volledige bedrag van je eindejaarspremie. Voor deeltijdsen wordt dit bedrag in verhouding bepaald. 

In jouw sector loopt de referteperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023. Elke maand geeft recht op 1/12de van het bedrag van je premie. 

Wanneer je ten laatste de 15de van de maand in dienst bent getreden, of ten vroegste de 15de van de maand uit dienst bent getreden, telt deze maand mee als een volledige maand.

Werknemers uit de sector van de Vlaamse gezondheidsinrichtingen en –diensten (centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheids-promotie en preventie) hebben recht op een volledige dertiende maand. Hiervoor wordt gekeken naar je brutomaandloon van oktober, inclusief haard- en standplaatstoelagen
Pc 331 - KOJe eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. Als je voor december uit dienst treedt, wordt je premie uitbetaald samen met je eindafrekening. 

De referteperiode is de periode waarnaar gekeken wordt om te kijken hoeveel je eindejaarspremie effectief zal bedragen. Wanneer je een volledige referteperiode hebt gewerkt (inclusief gelijkgestelde periodes), heb je recht op het volledige bedrag van je eindejaarspremie. Voor deeltijdsen, of personeel dat later in dienst is gekomen, wordt dit bedrag in verhouding bepaald.

In jouw sector loopt de referteperiode van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022. Elke maand geeft recht op 1/12de van het bedrag van je premie. 

Sinds januari 2023 is er geen onderscheid meer tussen opvanginitiatieven Trap 2B en Trap 2A, en zitten beide niveau’s onder Trap 2. Personeel uit de initiatieven kinderopvang met dit subsidieniveau hebben recht op een volwaardige dertiende maand. Die premie is gelijk aan het geïndexeerd bruto-maandloon van oktober 2023, met inbegrip van haard- of standplaatstoelage. Indien je in oktober geen normaal brutoloon kreeg, wordt je eindejaarspremie berekend volgens een fictief loon.