candidate.card.title

candidate.card.description

Pc 323: een akkoord in jouw sector

28/11/2023 | FR / NL

Goed nieuws voor de bedienden in paritair comité 323: er is een sectoraal akkoord. Een sectoraal akkoord is belangrijk omdat het een kader biedt voor de onderhandelingen in de bedrijven. Wij geven je kort mee wat je moet weten. 

Koopkracht

 • Minimumlonen : de barema’s voor de drie laagste looncategorieën (cat. 1, 2 en 3) met 0 jaar en 1 jaar ervaring worden gelijkgesteld met het huidige barema van 2 jaar.
 • Voor werknemers in een bedrijf met een hoge winst wordt eenkoopkrachtpremie van € 200 toegekend als de bedrijfswinst voor 2022 positief is en ten minste gelijk is aan het gemiddelde van de winsten voor 2019, 2020 en 2021. 
 • Voor werknemers in een bedrijf met een uitzonderlijk hoge winst: €400 koopkrachtpremie wordt toegekend als de operationele winst voor 2022 positief is en ten minste 50% hoger is dan de gemiddelde winst voor 2019, 2020 en 2021. 
 • De premie wordt pro rata je arbeidsregeling toegekend. 
 • De premie wordt toegekend aan werknemers die op 30 november 2023 ten minste één maand in dienst zijn van het bedrijf en wordt toegekend op basis van de prestaties tussen 1 december 2022 en 30 november 2023 (pro rata). Voor de "Verenigingen van Mede-eigenaren" (V.M.E’s) en voor natuurlijke personen (individuen of gezinnen) die huishoudelijk personeel in dienst hebben verschillen de toekenningscriteria.

Mobiliteit 

 • De fietsvergoeding wordt verhoogd naar € 0.27/km.
 • De verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer met eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken naar 60% van het tarief vanaf 1 februari 2024 en vervolgens naar 70% vanaf 1 februari 2025. 

Onkosten

Het forfaitaire bedrag ter compensatie van de terbeschikkingstelling en het onderhoud van arbeidskledij (indien de werkgever de wettelijke verplichting ter zake niet nakomt) wordt automatisch verhoogd tot €2,04 / dag.

Work-life balance

 • Voor conciërges wordt de verplichte aanwezigheid afgeschaft. Fysieke permanentie zal voortaan als arbeidstijd behandeld worden, en voor telefonische beschikbaarheid zal een vergoeding ingevoerd worden.
 • Er wordt per werknemer een kinderopvangpremie ten laste van het Sociaal Fonds ingevoerd van € 3 per dag en per kind tot de leeftijd van 6 jaar. 
 • Het solidariteitsstelsel van het sectorale pensioenstel wordt uitgebreid met een premievrijstelling gebaseerd op het fictief gemiddeld dagloon voor de periodes van ouderschapsverlof.
 • Vanaf 2024 krijgen werknemers met een anciënniteit van 15 jaar in de sector één extra dag verlof per jaar en werknemers met een sectorale anciënniteit van 20 jaar twee extra dagen

Eindeloopbaan

 • De mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt voor SWT en landingsbanen zullen in de sector maximaal benut kunnen worden. 
 • De aanvullende vergoeding voor landingsbanen voor conciërges en schoonmaakpersoneel blijft behouden en wordt uitgebreid naar andere beroepsgroepen, echter met andere concrete modaliteiten: 
  • Werknemers van de andere beroepsgroepen die 60 jaar zijn en die hun arbeidsprestaties verminderen hebben recht op 80 % van de voorziene premie;
  • Werknemers van de andere beroepsgroepen die 62 jaar zijn en die hun arbeidsprestaties verminderen hebben recht op 100 % van de voorziene premie.
 • Regelingen inzake langdurige arbeidsongeschiktheid:
  • een premie van € 800 na 130 dagen ziekte in een periode van 4 kwartalen;
  • een premie van € 400 na 195 dagen ziekte in een periode van 6 kwartalen;
  • een premie van € 400 na 260 dagen ziekte in een periode van 8 kwartalen;
  • Een premie van € 800 na 390 dagen ziekte in een periode van 12 kwartalen.
  • Deze bedragen zijn cumulatief en de premie voor langdurige ziekte kan zo maximaal € 2.400 bedragen.

Zondagswerk 

Zondagswerk is mogelijk in de sector (met enkele uitzonderingen) op voorwaarde dat: 

 • de doelen duidelijk omschreven zijn;
 • het aantal dagen zondagswerk beperkt is tot maximaal 6 dagen per jaar
 • Het zondagswerk wordt gecompenseerd, ofwel in de vorm van toeslag op het loon (50%), ofwel in de vorm van extra inhaalrust (50% van de op zondag gewerkte uren).

Heb je vragen? Je kan altijd terecht bij je BBTK-afgevaardigde of -afdeling

Samen sterk!